Lịch sử 11 - Phần ba - Chương 1 Bài 19, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 1: VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX

BÀI 19: NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (TỪ NĂM 1858 ĐẾN TRƯỚC NĂM 1873)

I. LIÊN QUÂN PHÁP - TÂY BAN NHA XÂM LƯỢC VIỆT NAM. CHIẾN SỰ Ở ĐÀ NẴNG NĂM 1858

1. Tình hình Việt Nam đến giữa thế kỉ XIX trước khi thực dân Pháp xâm lược

2. Thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam

3. Chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858

II. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP Ở GIA ĐỊNH VÀ CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM KÌ TỪ NĂM 1859 ĐẾN NĂM 1862

1. Kháng chiến ở Gia Định

2. Kháng chiến lan rộng ra các tỉnh miền Đông Nam Kì. Hiệp ước 5-6-1862

III. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN NAM KÌ SAU HIỆP ƯỚC 1862

1. Nhân dân ba tỉnh miền Đông tiếp tục kháng chiến sau hiệp ước 1862

2. Thực dân Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì

3. Nhân dân ba tỉnh miền Tây chống Pháp

Lịch sử 11, NXBGD


  PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
  PHẦN 2: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)
  PHẦN 3: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.