Lịch sử 11 - Phần ba - Chương 1 Bài 20, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG

I. THỰC DÂN PHÁP TIẾN ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ NHẤT (1873). KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA BẮC KÌ

1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thức nhất (1873)

2. Phong trào kháng chiến ở Bắc kì trong những năm 1873 - 1874

II. THỰC DÂN PHÁP TIẾN ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ NHẤT (1873). CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở BẮC KÌ VÀ TRUNG KÌ TRONG NHỮNG NĂM 1882 - 1884

1. Quân Pháp đánh chiếm Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì lần thứ hai (1882 - 1883)

2. Nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì kháng chiến

III. THỰC DÂN PHÁP TẤN CÔNG CỬA BIỂN THUẬN AN. HIỆP ƯỚC 1883 VÀ HIỆP ƯỚC 1884

1. Quân Pháp tấn công cửa biển Thuận An

2. Hai bản hiệp ước 1883 và 1884. Nhà nước phong kiến Nguyễn đầu hàng

Lịch sử 11, NXBGD


  PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
  PHẦN 2: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)
  PHẦN 3: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.