Lịch sử 11 - Phần hai - Chương 4 Bài 17, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 4: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)

BÀI 17: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)

I. CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH

1. Các nước phát xít đẩy mạnh xâm lược (1931 - 1937)

2. Từ hội nghị Muy-ních đến chiến tranh thế giới

II. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI BÙNG NỔ VÀ LAN RỘNG Ở CHÂU ÂU (TỪ THÁNG 9-1939 ĐẾN THÁNG 9-1940)

1. Phát xít Đức tấn công Ba lan và xâm chiếm châu Âu (từ thán 9 - 1939 đến tháng 9 - 1940)

2. Phe phát xít bành trước ở Đông và Nam Âu (từ tháng 9 - 1940 đến tháng 6 - 1941)

III. CHIẾN TRANH LAN RỘNG KHẮP THẾ GIỚI (TỪ THÁNG 6 - 1941 ĐẾN THÁNG 11 - 1942)

1. Phát xít Đức tấn công Liên Xô. Chiến sự ở Bắc Phi

2. Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ

3. Khối Đồng minh chống phát xít hình thành

IV. QUÂN ĐỒNG MINH CHUUYỂN SANG PHẢN CÔNG. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI KẾT THÚC (TỪ THÁNG 11-1942 ĐÉN THÁNG 9-1945)

1. Quân Đồng minh phản công (từ tháng 11 - 1942 đến tháng 8 - 1945)

2. Phát xít Đức bị tiêu diệt. Nhật Bản đầu hàng. Chiến tranh kế thúc

V. KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Lịch sử 11, NXBGD


  PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
  PHẦN 2: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)
  PHẦN 3: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.