Lecture:Phân loại học phân tử/Quản lý

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trang này có sự nhầm lần về tên gọi nên có thể gây ra sự hiểu lầm của học viên. Trưởng nhóm trong khóa học này không phải có vai trò và chức năng quản lý gì cả. Mọi học viên trong khóa học đều bình đẳng như nhau về mặt hành chính. Tuy nhiên, các học viên được gọi là trưởng nhóm là những học viên mà người hướng dẫn hy vọng họ có thể đều đặn ghi lại các cảm xúc, suy nghĩ và khó khăn của mình trong quá trình tham gia khóa học tại trang Lecture:Phân loại học phân tử/Blog. Tất nhiên là các thành viên khác đều được hoan nghênh tham gia blogging.

Liên kết đến đây