Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Week 1

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Tuần 1: 20h (giờ VN) ngày 11.03.06

Nội dung chính[sửa]

 1. Trình bày báo cáo
  Nhóm 1
  Nhóm 3
  Nhóm 4
 2. Đánh giá tình hình tuần 1
  Phần dịch
  Phần thảo luận
  Phần thuật ngữ
 3. Giới thiệu nội dung tuần 2
 4. Giải quyết thắc mắc

Nội dung chi tiết[sửa]

Nhóm 1[sửa]

Học thuyết tiến hoá của Darwin dựa trên 6 cơ sở:

1. Số lượng cá thể sinh ra trong mỗi thế hệ nhiều hơn số cá thể được sống sót và sinh sản.

2. Có sự biến dị trong các cá thể làm cho chúng không hoàn toàn giống nhau về tất cả các đặc tính.

3. Trong đấu tranh sinh tồn, những cá thể mang các tính trạng có lợi sẽ có nhiều cơ hội sống sót và sinh sản hơn là các cá thể mang các tính trạng không có lợi.

4. Một số đặc điểm kết quả của sự sống sót và sinh sản có thể di truyền.

5. Tất cả các loài sinh vật đều tiến hoá từ một vài tổ tiên chung.

6. Cần có một thời gian rất lớn để cho sự tiến hóa xảy ra.

Quá trình tìm tòi của Darwwin:

Nhóm 3[sửa]

Nhóm 4[sửa]

Liên kết đến đây