Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Tài liệu

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Sinh học Đại cương MIT 7.013
 STT  Nội dung  Ngày  Tài liệu  Hội thảo  Chuẩn bị  Thảo luận  Tổng kết
Preparations
 -2  Tin học  18.02.06, 25.02.06  Pre 2  YM, YM 2      
 -1  Khai giảng  04.03.06  Open  YM      
Introduction
 1  Introduction  11.03.06  Chương 1  YM      
 2  Introduction (cont.)    Chương 4  YM      
Foundations
 3  Biochemistry 1    Chương 2  YM      
 4  Biochemistry 2    Chương 3 +  YM      
 5  Biochemistry 3    Chương 6        
 6  Genetics 1    Chương 9 & 10        
 7  Genetics 2    Chapter 9, 10.        
 8  Genetics 3    Chapter 9, 10.        
 9  Genetics 4            MP3
 10  Molecular Biology 1    Chapter 11.        
 11  Molecular Biology 2  Problem set 2 due  Chapter 12, 14.    Sol    
 12  Molecular Biology 3    Chapter 12, 14.        
How To - 1
 13  Recombinant DNA 1    Chapter 16 + Cloning into Plasmids + Molecular Techniques        
 14  Recombinant DNA 2    Chapter 16 + Cloning into Plasmids + Molecular Techniques        
 15  Recombinant DNA 3    pp. 339-350 and 357-361.        
 16  Cell Biology 1    pp. 248-249, Chapter 15, pp. 815-818, 167-169, p. 184, p. 401.        
 17  Cell Biology 2    pp. 248-249, Chapter 15, pp. 815-818, 167-169, p. 184, p. 401.        
 18  Cell Biology 3    pp. 248-249, Chapter 15, pp. 815-818, 167-169, p. 184, p. 401.        
Formation
 19  Introduction    Chapter 1.        

Liên kết đến đây