Thảo luận:Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Tài liệu

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ý nghĩa của các cột:

  1. STT: số thứ tự tuần học
  2. Nội dung: Nội dung học
  3. Ngày:ngày bắt đầu
  4. Tài liệu: tài liệu chính của tuần
  5. Hội thảo: Nội dung buổi hội thảo trực tuyến trên Yahoo Conference
  6. Chuẩn bị: Những file pdf, ppt, images chuẩn bị cho buổi hội thảo
  7. Thảo luận: Những thảo luận trong tuần học
  8. Tổng kết: sơ kết nội dung đạt được trong tuần

WikiSysop 12:17, ngày 14 tháng 2 năm 2006 (CST)