List of MeSH codes (G05)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
For other categories, see List of MeSH codes.

The following is a list of the "G" codes for MeSH. It is a product of the United States National Library of Medicine.

Source for content is here. (File "2006 MeSH Trees".)

MeSH G05 --- genetic processes[sửa]

MeSH G05.090 --- breeding[sửa]

MeSH G05.105 --- cell division[sửa]

MeSH G05.180 --- dna damage[sửa]

MeSH G05.190 --- dna methylation[sửa]

MeSH G05.192 --- dna packaging[sửa]

MeSH G05.195 --- dna repair[sửa]

MeSH G05.200 --- dna replication[sửa]

MeSH G05.265 --- evolution[sửa]

MeSH G05.310 --- gene expression[sửa]

MeSH G05.315 --- gene expression regulation[sửa]

MeSH G05.330 --- gene rearrangement[sửa]

MeSH G05.380 --- heredity[sửa]

MeSH G05.600 --- mutagenesis[sửa]

MeSH G05.760 --- recombination, genetic[sửa]

MeSH G05.800 --- selection (genetics)[sửa]

MeSH G05.865 --- sex determination (genetics)[sửa]

MeSH G05.930 --- virus integration[sửa]

Liên kết đến đây