Gene amplification

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Gene amplification (Khuyếch đại gene)

. Sự gia tăng có tính chọn lọc số bản sao của một gene mã hóa cho một protein chuyên biệt không tỉ lệ với sự gia tăng số bản sao của những gene khác. Khuếch đại gene xảy ra một cách tự nhiên thông qua sự cắt xén (excision) một bản sao của trình tự lặp lại từ nhiễm sắc thể và bản sao cắt xén đó được tái bản bên ngoài nhiễm sắc thể bên trong một plasmid, hoặc thông qua sự sản xuất...

Liên kết đến đây