List of MeSH codes (G06)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
For other categories, see List of MeSH codes.

The following is a list of the "G" codes for MeSH. It is a product of the United States National Library of Medicine.

Source for content is here. (File "2006 MeSH Trees".)

Mục lục

MeSH G06 --- biochemical phenomena, metabolism, and nutrition[sửa]

MeSH G06.184 --- biochemical phenomena[sửa]

MeSH G06.184.029 --- acid-base equilibrium[sửa]

MeSH G06.184.035 --- aerobiosis[sửa]

MeSH G06.184.060 --- allosteric regulation[sửa]

MeSH G06.184.065 --- amino acid substitution[sửa]

MeSH G06.184.070 --- anaerobiosis[sửa]

MeSH G06.184.124 --- base composition[sửa]

MeSH G06.184.154 --- binding sites[sửa]

MeSH G06.184.179 --- body composition[sửa]

MeSH G06.184.202 --- brain chemistry[sửa]

MeSH G06.184.227 --- calcification, physiologic[sửa]

MeSH G06.184.307 --- diffusion[sửa]

MeSH G06.184.320 --- down-regulation[sửa]

MeSH G06.184.348 --- energy transfer[sửa]

MeSH G06.184.368 --- enzyme activation[sửa]

MeSH G06.184.378 --- enzyme stability[sửa]

MeSH G06.184.405 --- fermentation[sửa]

MeSH G06.184.480 --- ion transport[sửa]

MeSH G06.184.568 --- membrane fluidity[sửa]

MeSH G06.184.589 --- molecular mimicry[sửa]

MeSH G06.184.603 --- molecular structure[sửa]

MeSH G06.184.620 --- nitrogen fixation[sửa]

MeSH G06.184.627 --- nitrosation[sửa]

MeSH G06.184.642 --- nucleic acid denaturation[sửa]

MeSH G06.184.661 --- nucleic acid hybridization[sửa]

MeSH G06.184.680 --- nucleic acid renaturation[sửa]

MeSH G06.184.708 --- osmosis[sửa]

MeSH G06.184.775 --- protein binding[sửa]

MeSH G06.184.794 --- protein denaturation[sửa]

MeSH G06.184.797 --- protein folding[sửa]

MeSH G06.184.800 --- protein hybridization[sửa]

MeSH G06.184.807 --- protein renaturation[sửa]

MeSH G06.184.835 --- rna stability[sửa]

MeSH G06.184.842 --- sequence homology[sửa]

MeSH G06.184.850 --- signal transduction[sửa]

MeSH G06.184.872 --- structure-activity relationship[sửa]

MeSH G06.184.880 --- substrate specificity[sửa]

MeSH G06.184.910 --- up-regulation[sửa]

MeSH G06.184.941 --- virus replication[sửa]

MeSH G06.184.963 --- water-electrolyte balance[sửa]

MeSH G06.535 --- metabolism[sửa]

MeSH G06.535.023 --- absorption[sửa]

MeSH G06.535.095 --- acylation[sửa]

MeSH G06.535.130 --- alkylation[sửa]

MeSH G06.535.140 --- amination[sửa]

MeSH G06.535.166 --- biological transport[sửa]

MeSH G06.535.233 --- biotinylation[sửa]

MeSH G06.535.256 --- carbohydrate metabolism[sửa]

MeSH G06.535.300 --- cyclization[sửa]

MeSH G06.535.305 --- dealkylation[sửa]

MeSH G06.535.310 --- deamination[sửa]

MeSH G06.535.315 --- decarboxylation[sửa]

MeSH G06.535.320 --- dimerization[sửa]

MeSH G06.535.327 --- electron transport[sửa]

MeSH G06.535.335 --- energy metabolism[sửa]

MeSH G06.535.355 --- enterohepatic circulation[sửa]

MeSH G06.535.368 --- enzyme activation[sửa]

MeSH G06.535.475 --- esterification[sửa]

MeSH G06.535.504 --- glycosylation[sửa]

MeSH G06.535.506 --- hydrogenation[sửa]

MeSH G06.535.508 --- hydrolysis[sửa]

MeSH G06.535.510 --- hydroxylation[sửa]

MeSH G06.535.516 --- kallikrein-kinin system[sửa]

MeSH G06.535.520 --- lipid metabolism[sửa]

MeSH G06.535.650 --- nitrogen fixation[sửa]

MeSH G06.535.655 --- nitrosation[sửa]

MeSH G06.535.710 --- oxidative stress[sửa]

MeSH G06.535.723 --- oxygen consumption[sửa]

MeSH G06.535.770 --- peptide biosynthesis[sửa]

MeSH G06.535.780 --- pharmacokinetics[sửa]

MeSH G06.535.790 --- phosphorylation[sửa]

MeSH G06.535.800 --- protein binding[sửa]

MeSH G06.535.805 --- renin-angiotensin system[sửa]

MeSH G06.535.839 --- rna processing, post-transcriptional[sửa]

MeSH G06.535.873 --- secretory rate[sửa]

MeSH G06.535.890 --- substrate cycling[sửa]

MeSH G06.535.910 --- tissue distribution[sửa]

MeSH G06.696 --- nutrition[sửa]

MeSH G06.696.116 --- animal nutrition[sửa]

MeSH G06.696.259 --- child nutrition[sửa]

MeSH G06.696.384 --- diet[sửa]

MeSH G06.696.560 --- maternal nutrition[sửa]

MeSH G06.696.736 --- nutritional requirements[sửa]

MeSH G06.696.738 --- nutritional status[sửa]

MeSH G06.696.741 --- nutritive value[sửa]

Liên kết đến đây