Monomer

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đơn phân: Là một phân tử hữu cơ đơn giản, thường chứa nguyên tử cácbon, và có khả năng tham gia polymer hoá.

Là một đơn vị phân tử được lặp lại của một polymer được tạo thành một cách tự nhiện hoặc do tổng hợp. Ví dụ, monomer của cao su tự nhiên là isoprene CH2=C(CH3)CH=CH2; khi mà sản phẩm này được tổng hợp thì gọi là polyisoprene. Một monomer quan trọng trong thương mại là styrene,C6H5CH=CH2 ,nó tạo ra polystyrene; axit acrylic H2C=CHOOHm được polymer hoá từ acrylate trong nhựa thông; butadiene (H2C=CHHC=CH2) , chất chính để tổng hợp cao su; và (H2C=CCl2) monomer của chất dẻo saran.