Những mục tiêu cần đạt được của kế hoạch hệ gene người là gì?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mục tiêu chính của Dự án hệ gene người là cung cấp một cách đầy đủ và chính xác trình tự của 3 nghìn tỉ cặp base DNA hình thành nên hệ gene người và xác định khoảng từ 20,000 đến 25,000 gene người. Dự án cũng hướng vào trình tự hệ gene một số cơ thể khác mà quan trọng đối với nghiên cứu y học, chẳng hạn chuột và ruồi giấm.

Ngoài việc xác định trình tự DNA, Dự án hệ gene người đã cố gắng cải tiến những công cụ mới để truy tầm và phân tích dữ liệu cũng như phân phối kết quả này để tất cả mọi người dễ dàng sử dụng. Đồng thời, dp những lời khuyên về mặt di truyền học để lại những hệ quả đối với cá nhân và xã hội, nên hội đồng kế hoạch hệ gene người phải giải thích những hệ quả của nghiên cứu hệ gene thông qua chương trình Diễn giải các vấn đề chủng tộc, pháp luật và xã hội (Ethical, Legal, and Social Implications, ELSI).

Liên kết đến đây