Nucleotide

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Các nucleoit (viết tắt là Nu) là các đơn phân của đa phân DNA(còn gọi là ADN trong tiếng Việt).

Có 4 loại Nu là:

Aenin (A) Tinin (T) Xitozin (X) Gianin (G)

Các Nu này được liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung ( A chỉ có thể liên kết với T, G chỉ có thể liên kết với X và ngược lại).

Trong phân tử DNA, các Nu trên mỗi mạch của gen liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị được tạo ra bởi sự liên kết giữa phân tử đường của Nu này với axit photphoric của Nu kia tạo thành 1 chuổi polynucleotit.

Các Nu trên 2 mạch đơn của gen liên kết với nhau bằng liên kết hidro theo nguyên tắc bổ sung:

  • A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro
  • G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro

Vì thế ta có công thức tính số liên kết hidro của 1 phân tử DNA là :

H = 2A + 3G

Chúng ta còn có thể suy ra công thức tính số liên kết hóa trị của 1 phân tử DNA là :

K = 2 (tổng số Nu của phân tử DNA + 1)

Liên kết đến đây