Phân phối chương trình môn Toán lớp 12

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

I. PHÂN CHIA THEO HỌC KỲ VÀ TUẦN HỌC

Cả năm 123 tiết Đại số và giải tích 78 tiết Hình học 45 tiết
Học kỳ I:

19 tuần (72 tiết)

48 tiết

6 tuần đầu x 2 tiết = 12 tiết

10 tuần tiếp x 3 tiết = 30 tiết

3 tuần cuối x 2 tiết = 6 tiết

25 tiết (có 01 tiết dự phòng)

3 tuần đầu x 2 tiết = 6 tiết

13 tuần tiếp x 1 tiết = 13 tiết

3 tuần cuối x 2 tiết = 6 tiết

Học kỳ II:

18 tuần (51 tiết)

30 tiết

6 tuần đầu x 1 tiết = 6 tiết

12 tuần cuối x 2 tiết = 24 tiết

22 tiết (có 01 tiết dự phòng)

3 tuần đầu x 2 tiết = 6 tiết

15 tuần cuối x 1tiết = 16 tiết

II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

GIẢI TÍCH

Chương Mục Tiết thứ
I – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

(21 tiết)

Bài 1. Sự đồng biến, nghich biến của hàm số 1-3
Bài 2. Cực trị của hàm số 4-6
Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 7-9
Bài 4. Đường tiệm cận 10-11
Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 12-18
Ôn tập chương I 19-20
Kiểm tra 45’ 21
II- Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

(18 tiết)

Bài 1. Luỹ thừa 22-24
Bài 2. Hàm số luỹ thừa 25-26
Bài 3. Lôgarit 27-29
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit 30-32
Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit 33-35
Bài 6. Bất phương trình mũ và lôgarit 36-37
Ôn tập chương II 38
Kiểm tra 45’ 39
III-Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

(20 tiết)

Bài 1. Nguyên hàm 40-45
Ôn tập học kỳ I 46
Kiểm cuối học kỳ I 47
Trả bài kiểm tra cuối học kỳ I 48
Học kỳ II

III - Nguyên hàm tích phân và ứng dụng (tiếp)

Bài 2. Tích phân 49-53
Bài 3. Ứng dụng của tích phân 54-57
Ôn tập chương III 58
Kiểm tra 45’ 59
IV- Số phức (19 tiết) Bài 1. Số phức 60-62
Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức 63-64
Bài 3. Phép chia số phức 65
Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực 66-67
Ôn tập chương IV 68
Kiểm tra 45’ 69
Ôn tập cuối năm 70-76
Kiểm tra cuối năm 77
Trả bài kiểm tra cuối năm 78

HÌNH HỌC

Chương Mục Tiết thứ
I- Khối đa diện

(12 tiết)

Bài 1. Khái niệm về khối đa diện 1-3
Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều 4-5
Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện 6-9
Ôn tập chương I 10-11
Kiểm tra 45’ 12
II. Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu (12 tiết) Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay 13-17
Bài 2. Mặt cầu 18-21
Ôn tập chương II 22
Ôn tập học kỳ I 23
Kiểm tra học kỳ I 24
Học kỳ II

III- Phương pháp toạ độ trong không gian

(21 tiết)

Bài 1. Hệ toạ độ trong không gian 25-29
Bài 2. Phương trình mặt phẳng 30-34
Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian 35-40
Ôn tập chương III 41 -42
Kiểm tra 45’ 43
Ôn tập cuối năm 44
Kiểm tra cuối năm 45

Xem thêm

Tài liệu tham khảo

  • Phân phối chương trình môn Toán, Sở Giáo dục - Đào tạo Nam Định, năm học 2008-2009.
  • Khung phân phối chương trình môn Toán, Bộ Giáo dục - Đào tạo, năm học 2008-2009.

Liên kết đến đây