Giáo án Giải tích 12

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

I. PHÂN CHIA THEO HỌC KỲ VÀ TUẦN HỌC[sửa]

Cả năm 78 tiết
Học kỳ I:

19 tuần (72 tiết)

48 tiết

6 tuần đầu x 2 tiết = 12 tiết

10 tuần tiếp x 3 tiết = 30 tiết

3 tuần cuối x 2 tiết = 6 tiết

Học kỳ II:

18 tuần (51 tiết)

30 tiết

6 tuần đầu x 1 tiết = 6 tiết

12 tuần cuối x 2 tiết = 24 tiết

Học kỳ I[sửa]

Chương I – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số[sửa]

20 tiết

Tiết 1-3 Bài Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Tiết 4-6 Bài Cực trị của hàm số
Tiết 7-9 Bài Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Tiết 10-11 Bài Đường tiệm cận
Tiết 12-18 Bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Tiết 19 Bài Ôn tập chương I
Tiết 20 Bài Kiểm tra chương I

Chương II - Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit[sửa]

17 tiết

Tiết 21-23 Bài Luỹ thừa
Tiết 24-25 Bài Hàm số luỹ thừa
Tiết 26-28 Bài Lôgarit
Tiết 29-31 Bài Hàm số mũ, hàm số lôgarit
Tiết 32-33 Bài Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Tiết 34-35 Bài Bất phương trình mũ và lôgarit
Tiết 36 Bài Ôn tập chương II
Tiết 37 Bài Kiểm tra chương II

Chương III - Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng[sửa]

16 tiết

Tiết 38-43 Bài Nguyên hàm
Tiết 44-45 Bài Ôn tập học kỳ I
Tiết 46-47 Bài Kiểm cuối học kỳ I
Tiết 48 Trả bài kiểm tra cuối học kỳ I

Học kỳ II[sửa]

Chương III - Nguyên hàm tích phân và ứng dụng (tiếp)[sửa]

Tiết 49-52 Bài Tích phân
Tiết 53-56 Bài Ứng dụng của tích phân
Tiết 57 Bài Ôn tập chương III
Tiết 58 Bài Kiểm tra chương III

Chương IV - Số phức[sửa]

19 tiết

Tiết 59-60 Bài Số phức
Tiết 61-62 Bài Cộng, trừ và nhân số phức
Tiết 63 Bài Phép chia số phức
Tiết 64-65 Bài Phương trình bậc hai với hệ số thực
Tiết 66 Bài Ôn tập chương IV
Tiết 67 Bài Kiểm tra chương IV
Tiết 68 Bài Ôn tập cuối năm
Tiết 69-70 Bài Kiểm tra cuối năm
Tiết 71 Trả bài kiểm tra cuối năm
Tiết 72-78 Tổng ôn tập tốt nghiệp

Xem thêm[sửa]

Liên kết đến đây