Phân phối chương trình môn Toán lớp 12/2009-2010

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 12 CHUẨN, NĂM HỌC 2009-2010

I. PHÂN CHIA THEO HỌC KỲ VÀ TUẦN HỌC[sửa]

Cả năm 123 tiết Đại số và giải tích 78 tiết Hình học 45 tiết
Học kỳ I:

19 tuần (72 tiết)

48 tiết

6 tuần đầu x 2 tiết = 12 tiết

10 tuần tiếp x 3 tiết = 30 tiết

3 tuần cuối x 2 tiết = 6 tiết

25 tiết (có 01 tiết dự phòng)

3 tuần đầu x 2 tiết = 6 tiết

13 tuần tiếp x 1 tiết = 13 tiết

3 tuần cuối x 2 tiết = 6 tiết

Học kỳ II:

18 tuần (51 tiết)

30 tiết

6 tuần đầu x 1 tiết = 6 tiết

12 tuần cuối x 2 tiết = 24 tiết

22 tiết (có 01 tiết dự phòng)

3 tuần đầu x 2 tiết = 6 tiết

15 tuần cuối x 1tiết = 16 tiết

II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH[sửa]

GIẢI TÍCH[sửa]

Chương Mục Tiết thứ
I – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

(20 tiết)

Bài 1.Sự đồng biến, nghich biến của hàm số 1-3
Bài 2.Cực trị của hàm số 4-6
Bài 3.Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 7-9
Bài 4. Đường tiệm cận 10-11
Bài 5.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 12-18
Ôn tập chương I 19
Kiểm tra 45’ 20
II- Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

(17 tiết)

Bài 1. Luỹ thừa 21-23
Bài 2. Hàm số luỹ thừa 24-25
Bài 3. Lôgarit 26-28
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit 39-31
Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit 32-33
Bài 6.Bất phương trình mũ và lôgarit 34-35
Ôn tập chương II 36
Kiểm tra 45’ 37
III-Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

(16 tiết)

Bài 1.Nguyên hàm 38-43
Ôn tập học kỳ I 44-45
Kiểm cuối học kỳ I (Giải tích và Hình học) 46-47
Trả bài kiểm tra cuối học kỳ I 48
Học kỳ II

III - Nguyên hàm tích phân và ứng dụng (tiếp)

Bài 2. Tích phân 49-52
Bài 3. Ứng dụng của tích phân 53-56
Ôn tập chương III 57
Kiểm tra 45’ 58
IV- Số phức

(9 tiết)

Bài 1. Số phức 59-60
Bài 2.Cộng, trừ và nhân số phức 61-62
Bài 3. Phép chia số phức 63
Bài 4.Phương trình bậc hai với hệ số thực 64-65
Ôn tập chương IV 66
Kiểm tra 45’ 67
Ôn thi cuối năm

Ôn thi tốt nghiệp

Ôn tập cuối năm 68
Kiểm tra cuối năm (Giải tích và Hình học) 69-70
Trả bài kiểm tra cuối năm (Giải tích và Hình học) 71
Tổng ôn tốt nghiệp 72-78

HÌNH HỌC[sửa]

Chương Mục Tiết thứ
I- Khối đa diện

(11 tiết)

Bài 1.Khái niệm về khối đa diện 1-3
Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều 4-5
Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện 6-9
Ôn tập chương I 10
Kiểm tra 45’ 11
II. Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

(10 tiết)

Bài 1.Khái niệm về mặt tròn xoay 12-16
Bài 2.Mặt cầu 17-20
Ôn tập chương II 21
Ôn tập học kỳ I 22-23
Kiểm tra học kỳ I 24
Học kỳ II

III- Phương pháp toạ độ trong không gian

(18 tiết)

Bài 1.Hệ toạ độ trong không gian 25-28
Bài 2.Phương trình mặt phẳng 29-32
Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian 33-37
Ôn tập chương III 38-39
Kiểm tra 45’ 40
Ôn thi cuối năm

Ôn thi tốt nghiệp

Ôn tập cuối năm 41
Tổng ôn thi tốt nghiệp:
  • Ôn tập chương III
  • Ôn tập chương I và chương II

42-43

44-46

Download[sửa]

Xem thêm[sửa]

Tài liệu tham khảo[sửa]

  • Phân phối chương trình môn Toán, Sở Giáo dục - Đào tạo Nam Định, năm học 2009-2010.
  • Khung phân phối chương trình môn Toán, Bộ Giáo dục - Đào tạo, năm học 2009-2010.

Liên kết đến đây