Protocol:Cài đặt PhpMyAdmin

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

phpMyAdmin là một chương trình mySQL Client rất mạnh được viết bằng PHP. Bạn có thể dùng phpMyAdmin để truy cập vào database quản lý mySQL từ browser.

Phầm mềm[sửa]

Bạn có thể download phpMySQL ở đây: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=23067&release_id=63838

Nếu đang dùng Windows, bạn có thể download file zip phiên bản mới nhất 2.2.2 của phpMyAdmin tại đây: http://prdownloads.sourceforge.net/phpmyadmin/phpMyAdmin-2.2.2-php.zip

Các bước tiến hành[sửa]

  1. Sau khi download, bạn unzip các file vào thư mục c:\www\phpmyadmin.
  2. Sau đó bạn mở file config.inc.php, tìm sửa các dòng sau.
    tìm dòng bắt đầu bằng $cfgServers[1]['host'], sửa thành $cfgServers[1]['host'] = 'localhost'; (connect vào localhost)
    tìm dòng bắt đầu bằng $cfgServers[1]['user'], sửa lại thành $cfgServers[1]['user'] = 'root'; (root là username mà bạn đã tạo ở trên)
    tìm dòng bắt đầu bằng $cfgServers[1]['password'], sửa lại thành $cfgServers[1]['password'] = 'password'; (password là mật mã bạn đã tạo ở trên)
  3. Lưu lại file config.inc.php, mở IE và truy cập vào địa chỉ http://localhost/phpmyadmin/index.php.

Nếu bạn nhận được màn hình chào đón của phpMyAdmin thì XIN CHÚC MỪNG! Bạn đã thành công!

Xem thêm[sửa]

Liên kết đến đây