Protocols trong Sinh học Phân tử

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
 1. Quy trình liên quan tới Plasmid và chọn dòng phân tử
 2. Quy trình liên quan tới Thể thực khuẩn và hệ vector liên quan
 3. Quy trình điện di DNA trên gel
 4. Quy trình điện di protein trên gel
 5. Quy trình sắc ký protein
 6. Quy trình tách chiết DNA genome từ tế bào prokaryote
 7. Quy trình tách chiết DNA genome từ tế bào eukaryote
 8. Quy trình tách chiết, tinh sạch và phân tích mRNA từ tế bào prokaryote
 9. Quy trình tách chiết, tinh sạch và phân tích mRNA từ tế bào eukaryote
 10. Quy trình liên quan đến PCR
 11. Quy trình chuẩn bị DNA và RNA probe đánh dấu phóng xạ
 12. Quy trình làm việc với các olionucleotide
 13. Quy trình xác định trình tự nucleotide
 14. Quy trình gây đột biến điểm
 15. Quy trình sàng lọc ngân hàng genome
 16. Quy trình biểu hiện gene trên Escherichia coli
 17. [[Quy trình biểu hiện gene trên vi khuẩn Bacillus]]
 18. Quy trình biểu hiện gene trên nấm men
 19. Quy trình biểu hiện gene trên tế bào động vật nuôi cấy
 20. Quy trình chuyển gene thực vật
 21. Quy trình chuyển gene động vật

Liên kết đến đây