Cài đặt Apache 2, PHP 5, MySQL 5 trên Windows 7 64-bit

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hướng dẫn dưới đây được tác giả thực hiện thành công trên Laptop Lenovo G460 với hệ điều hành Windows 7 Ultimate 64 bit.

Bộ cài[sửa]

 • Apache 2.2.17: httpd-2.2.17-win32-x86-no_ssl.msi (download)
 • Php 5.2.17: php-5.2.17-Win32-VC6-x86.zip (download)
 • MySQL 5.1.56: mysql-5.1.56-winx64.msi (download)
 • phpMyAdmin 3.3.9.2: phpMyAdmin-3.3.9.2-english.7z (download)

Đường dẫn cài đặt[sửa]

-C:/
 |-AMP
 |-apache
 |-php
 |-mysql
 |-temp
-E:/
 |-www
 |-phpMyAdmin
 |-index.html
 |-index.php

Cài đặt và cấu hình[sửa]

1) Cài đặt Apache theo đường dẫn trên

2) Cấu hình Apache, dùng trình soạn thảo văn bản mở file c:\amp\apache\conf\httpd.conf

 • Thay DocumentRoot "C:/AMP/apache/htdocs" thành DocumentRoot "e:/www"
 • Thay <Directory "C:/AMP/apache/htdocs"> thành <Directory "e:/www">
 • Trong tag <Directory "e:/www"> thay AllowOverride None thành AllowOverride All
 • Thay DirectoryIndex index.html thành DirectoryIndex index.html index.php

3) Khởi động lại Apache

4) Kiểm tra kết quả cài đặt

 • Soạn một file: e:\www\index.html
 • Truy cập vào địa chỉ: http://localhost

5) Cài đặt PHP theo đường dẫn trên

6) Cấu hình Apache cho PHP:

 • Mở file c:\amp\apache\conf\httpd.conf
 • Bổ sung vào cuối file đoạn mã:
  	AddType application/x-httpd-php .php
  	LoadModule php5_module "c:/amp/php/php5apache2_2.dll"
	PHPIniDir "c:/amp/php"

7) Cấu hình PHP:

 • Mở thư mục e:\amp\php
 • Đổi tên file php.ini-recommended hoặc file php.ini-development thành php.ini
 • Mở file php.ini
 • Copy đoạn mã sau vào cuối file php.ini:
	doc_root = "e:\www"       ; MUST BE THE SAME AS IN Httpd.conf 
	session.save_path = "c:/amp/temp"       ; DIRECTORY MUST EXIST 
	extension_dir = "c:\amp\php\ext"       ; FOR PHP 5 ONLY

8) Khởi động lại máy

9) Kiểm tra kết quả cài đặt và cấu hình cho PHP

10) Cài đặt MySQL

 • Chọn thư mục Program Files là thư mục c:\amp\mysql
 • Chọn thư mục ProgramData theo mặc định của chương trình
 • Mọi bước tiếp theo đều theo mặc địch, chỉ cần "Next". Khi chương trình hỏi có cấu hình MySQL bây giờ không, hãy bỏ qua tùy chọn này và kết thúc cài đặt

11) Cấu hình MySQL và PHP cho MySQL

 • Vào thư mục C:\AMP\mysql\bin, nhấp chuột phải vào file MySQLInstanceConfig.exe, chọn "Run as Administrator"
 • Tiếp tục "Next and Next" đến khi chọn bảng ngôn ngữ thì chọn "Utf-8" sau đó "Next" cho đến hết.
 • Mở file c:\amp\php\php.ini
 • Sửa ;extension=php_mbstring.dll thành extension=php_mbstring.dll
 • Sửa ;extension=php_mysql.dll thành extension=php_mysql.dll
 • Sửa ;extension=php_mysqli.dll thành extension=php_mysqli.dll

12) Khởi động lại máy

13) Kiểm tra kết quả cài đặt MySQL

 • Mở file e:\www\index.php
 • Bổ sung thêm đoạn file:
	$link = mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
	if (!$link) {
	  die('Could not connect: ' . mysql_error());
	}
	echo 'Connected successfully';
	mysql_close($link);

14) Giải nén và đổi lại tên file phpMyAdmin vào thư mục e:\www

15) Cấu hình phpMyAdmin

 • Đổi tên file e:\www\phpMyAdmin\config.sample.inc.php thành config.inc.php
 • Mở file config.inc.php
 • Sửa $cfg['blowfish_secret'] = ; /* YOU MUST FILL... thành $cfg['blowfish_secret'] = 'go_mot_day_ki_tu_vao_day'; /* YOU MUST FILL...

16) Kiểm tra

Quá trình cài đặt đến đây kết thúc.

Chúc BẠN may mắn!

Gỡ bỏ và cài lại MySQL[sửa]

 • Gỡ bỏ chương trình (Control Panel --> ...)
 • Xóa hai thư mục sau: c:\amp\mysqlc:\ProgramData\MySQL
 • Bắt đầu lại quá trình cài đặt MySQL nếu muốn.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Install PHP on Windows 7
 2. Install Apache on Windows 7 - how to
 3. How to install MySQL on Windows 7
 4. Install phpMyAdmin on Windows 7 - How to instructions
 5. Install Apache HTTP Server + PHP5 on Windows 7 (64bit)
 6. Tutorial : Installing Apache 2.2.11, PHP 5.3, MySQL 5.1.36 & PhpMyAdmin 3.2 in Windows 7/Vista/XP
 7. Can't install mysql 5.1 on a windows machine because the last install left artifacts.
 8. Configuring PHP with MySQL for Apache 2 or IIS in Windows

Liên kết đến đây