Refactoring trong Eclipse/Inline method

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trong khi con trỏ đang đặt ở tên một phương thức, sử dụng tổ hợp phím Alt-Shift-I hoặc kích hoạt thực đơn refactor và chọn Inline.

Eclipse-Inline Method.png


← Mục lục

Liên kết đến đây