Refactoring trong Eclipse/Inline variable

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trong khi con trỏ đặt ở tên một biến, nhấn tổ hợp phím Alt-Shift-I hoặc kích hoạt thực đơn refactor > Inline...

Eclipse-Inline Local Variable.png


← Mục lục

Liên kết đến đây