Refactoring trong Eclipse/Move

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trong khi con trỏ đặt ở tên mộ phương thức, nhấn tổ hợp phím Alt-Shift-V hoặc kích hoạt thực đơn refactor, chọn Move...

Eclipse-Move Method.png


← Mục lục

Liên kết đến đây