Refactoring trong Eclipse/Rename

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đây là thao tác hay dùng nhất. Khi đặt con trỏ ở tên một lớp, biến hay phương thức và nhấn tổ hợp phím Alt-Shift-R, tên được chọn sẽ được đánh dấu ở tất cả những nơi nó xuất hiện trong cửa số soạn thảo hiện thời. Khi đó bạn hãy nhập tên mới bạn mong muốn và nhấn enter. Tất cả những tham chiếu đến đối tượng đó cả trong và ngoài cửa sổ hiện thời đều được đổi theo.

Eclipse-Rename context menu.png

Bạn cũng có thể chọn một tệp mã nguồn Java và nhấn tổ hợp phím Alt-Shift-R hoặc nhấn phím F2 để đổi tên lớp bên trong và cùng tên với tệp đó.

Eclipse-Rename Compilation Unit.png


← Mục lục

Liên kết đến đây