Sơn Hỏa Bí

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Quẻ Sơn Hỏa Bí, đồ hình |:|::| còn gọi là quẻ (賁 bi4), là quẻ thứ 22 trong Kinh Dịch.

Giải nghĩa: Sức dã. Quang minh. Trang sức, sửa sang, trang điểm, thấu suốt, rõ ràng. Quang minh thông đạt chi tượng: quang minh, sáng sủa, thấu suốt.

Liên kết đến đây