Sinh học 7 - Chương 3 Bài 16, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 16: THỰC HÀNH: MỔ VÀ QUAN SÁT GIUN ĐẤT

I. YÊU CẦU

II. CHUẨN BỊ

III. NỘI DUNG

1. Cấu tạo ngoài

a) Xử lí mẫu

b) Quan sát cấu tạo ngoài

2. Cấu tạo trong

a) Cách mổ

b) Quan sát cấu tạo trong

IV. THU HOẠCH

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  Mở đầu
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.