Sinh học 7 - Chương 6 Bài 42, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 42: THỰC HÀNH: QUAN SÁT BỘ XƯƠNG, MẪU MỔ CHIM BỒ CÂU

I. YÊU CẦU

II. CHUẨN BỊ

III. NỘI DUNG

1. Quan sát bộ xương chim bồ câu

2. Quan sát các nội quan trên mẫu mổ

IV. THU HOẠCH

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  Mở đầu
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.