Steroid

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

steroid: Một nhóm gồm các hydrocarbon có 4 vòng có cấu tạo gồm cholesterol và các chất liên quan. Rất nhiều các hormone quan trọng của cơ thể (vd estrogen và progesteron) thuộc nhóm steroid

Liên kết đến đây