Terminology

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
FTP
File Transport Protocol
DNA
Deoxyribonucleic acid
NST
Nhiễm sắc thể
prokaryote
tế bào nhân sơ
eukaryote
tế bào nhân thực
VLOS
Vietnamese Library of Science
HTTP
HyperText Transfer Protocol
CD
Cluster of Differentiation
BAC
Bacteria Artificial Chromosomes
CLB
Câu lạc bộ
GFDL
GNU Free Documentation License
PCR
Polymerase chain reaction
ELISA
Enzym-linked immunosorbent assay
RIA
Radioimmunoassay
In vivo
Thí nghiệm trên cơ thể sống hay các mô sống
HIV
Human immunodeficiency virus
KT
Kháng thể (antibody)
KN
Kháng nguyên (antigen)
LD50
(LD50) “Lethal Dose, 50%”: Liều gây chết 50% động vật thí nghiệm

Liên kết đến đây