Thành viên:Lê Thị Trang/Note: Giải thích về cách chuyển thư mục hiện hành (Cho người chưa dùng R bao giờ , hi)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

dùng lệnh getwd() để biết thư mục hiện hành của bạn

dùng lệnh setwd("đường dẫn tới thư mục") để chuyển thư mục hiện hành về thư mục bạn muốn.

Ví dụ, tớ để file vừa giải nén ban nãy vào ổ D thì tớ dùng lệnh setwd("D:/sampleeditor")

Liên kết đến đây