Thảo luận:"Khả năng mường tượng" của mắt chi phối năng lực thị giác

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mắt không có khả năng mường tượng. Chức năng của mắt là tiếp nhận ánh sáng từ bên ngoài rồi chuyển hóa thành kích thích thần kinh thị giác và chuyển về cho bộ não xử lý. Việc xử lý này có thể tạo nên sự mường tượng hay không là tùy thuộc vào năng lực của bộ não. Như vậy sự mường tượng là của bộ não chứ không phải của mắt. Dành “khả năng mường tượng” cho mắt là không chính xác. Nên đổi tiêu đề của bài thành “Khả năng mường tượng” của não chi phối năng lực thị giác.

Phùng văn Hòa (thảo luận) 22:34, ngày 5 tháng 12 năm 2008 (EST)