Thảo luận:Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Chapter 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
  • Would you expect the elemental composition of Earth’s crust to be the same as that of the human body? How could you find out?

Bạn có nghĩ rằng thành phần các nguyên tố của đất giống với thành phần các nguyên tố của cơ thể con người không? Làm thế nào bạn biết?

Mặc dù cơ thể con người có gần như tất cả các nguyên tố có mặt trong đất, thành phần các nguyên tố này ở cơ thể người không giống với thành phần của chúng trong đất. Ví dụ ở cơ thể người C là nguyên tố có mặt với lượng lớn nhất nhưng ở trong đất Si là thành phần chiếm hàm lượng cao nhất.


  • Some scientists and science fiction writers have envisioned life on other planets based not on carbon, as on Earth, but on silicon (Si). Using the Bohr model (see Figure 2.10a), draw the structure of silicon dioxide, showing electrons shared in covalent bonds.

  • Compare a covalent bond between two hydrogen atoms and a hydrogen bond between hydrogen and oxygen atoms with regards to the electrons involved, the role of polarity, and the strength of the bond.

So sánh liên kết cộng hóa trị giữa 2 nguyên tử H và liên kết hydro giữa 2 nguyên tử H và O về mặt electron liên kết, vai trò của sự phân cực, và độ lớn liên kết.

Liên kết cộng hóa trị trong phân tử H2:

Liên kết cộng hóa trị trong phân tử H2 được tạo thành do sự góp chung điện tử giữa các nguyên tử: khi 2 nguyên tử H chứa electron có spin ngược nhau tiến đến gần thì chúng hút nhau và trở thành electron chung cho cả 2 hạt nhân nguyên tử. Từ đó hình thành liên kết hóa học.

Liên kết Hydro giữa H và O:

Liên kết hydro: Nguyên tử H trong những phân tử, trong đó nó liên kết với nguyên tử âm điện, sẽ có khả năng tạo liên kết bổ sung với nguyên tử của nguyên tố âm điện trong phân tử khác. Liên kết bổ sung này được gọi là liên kết hydro.

Khi Hydro gắn với Oxygen (nguyên tố có độ âm điện lớn), nó sẽ bị phân cực dương (cặp electron liên kết chuyển dịch mạnh về phía nguyên tử O) và hầu như trở thành proton (H+) có kích thước rất nhỏ, nhờ đó khi bị nguyên tử O hút, nó có khả năng xâm nhập vào lớp vỏ electron của nguyên tử O mà không bị đẩy để tạo thành liên kết: H -> O . . .O -> H

So sánh 2 loại liên kết trên:

Bản chất:

Liên kết cộng hóa trị giữa 2 nguyên tử H: là liên kết nội phân tử, được hình thành do sự góp chung điện tử.

Liên kết hydro giữa H và O: là liên kết ngoại phân tử, vừa có bản chất điện vừa có bản chất cho-nhận (nguyên tử H là chất nhận, nguyên tử O là chất cho)

Sự phân cực:

Liên kết cộng hóa trị trong phân tử H2 là liên kết không phân cực.

Liên kết hydro giữa H và O là liên kết có cực do O có độ âm điện lớn hơn nhiều so với H.

Độ lớn liên kết:

Các liên kết hydro yếu hơn liên kết cộng hóa trị từ 15-20 lần. Tuy nhiên chúng giữ vai trò rất quan trọng trong các hoạt động sống.

--Võ Thị Phương Thảo 08:09, ngày 24 tháng 3 năm 2006 (CST)


  • The pH of the human stomach is about 2.0, while the pH of the small intestine is about 10.0. What are the hydrogen ion (H+) concentrations inside these two organs?

pH của dạ dày nguời là 2, trong khi pH Ở ruột non lại là khoảng 10. Nồng độ H+ trong các cơ quan này là bao nhiêu?

Như ta đã biết pH = -log[H,sup>+] do đó với pH ở dạ dày là 2 thì nồng độ H+ là [H+ = 10-2, và tương tự như vậy nồng độ H+ ở ruột non là [H+ = 10-10


  • The side chain of the amino acid glycine is simply a hydrogen atom (—H). Are there two optical isomers of glycine? Explain.

Nhóm R của axít amin glycine chỉ là một nguyên tử Hyđro (-H). Glycine có hai đồng phân quang học được hay không? Giải thích

Vì acid glycine chứa 2 phân tử hydro, 1 nhóm chức acide, 1 nhóm amine, nên carbone trung tâm không có cấu trúc tứ diện, nên không có 2 optical iosomers. Phương 04:37, ngày 25 tháng 3 năm 2006 (CST)

Muốn có đồng phân quang học một phân tử phải có tối thiểu một trung tâm phát sinh đồng phân quang học (hay gọi là Cácbon bất đối xứng - carbon đó liên kết với bốn nhóm phân tử không giống nhau). Vì một amino acid có cấu trúc là một C ở giữa, một phân tử H, một nhóm NH3+, một nhóm COO- và nhóm R ở xung quanh (nhớ lại cấu trúc một amino acid) nên nếu R là một H thì C không phải là Cácbon bất đối xứng do đó không thể có đồng phân quang học. (Sẽ bổ sung một bài review về đồng phân quang học ở đây)