Thảo luận:Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin/P2.V.2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Câu hỏi của bạn, mình chỉ nghiên cứu về CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, nên chưa có tư liệu gì nhiều.

CNH được đảng ta xác định từ ĐH 4 (1976)Là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ.

ĐH xác định đường lối xây dựng kinh tế là đẩy mạnh CNH, ưu tiên phát triển Công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, đưa VN trở thành một nước công – nông nghiệp hiện đại, văn hoá và Khoa học kỹ thuật tiên tiến, quốc phòng vững mạnh, có đời sống văn minh, hạnh phúc.

Từ Đại hội VI của Đảng (1986) với sự thay đổi về tư duy kinh tế Đảng ta đã xác định “Tập trung sức người sức của vào việc thực hiện cho được 3 chương trình kinh tế về lương thực, thực phẩm hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu” .

Đại hội VII Đảng ta tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới mà nội dung then chốt là xây dựng, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội coi trọng quá trình CNH, HĐH đất nước, CNH gắn liền với HĐH.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (6/1996), trên cơ sở tổng kết quá trình 10 năm đổi mới đất nước đã làm rõ thêm nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH), Đảng ta xác định: “ Đặc biệt coi trọng CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn” .

Đại hội IX của Đảng tiếp tục khẳng định CNH, HĐH là nhiệm vụ trung tâm và nhấn mạnh, phải “đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) trên cơ sở đánh giá tình hình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Nghị quyết một lần nữa khẳng định “vị trí chiến lược” của “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” trong sự nghiệp “công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”… Rất tiếc không giúp được bạn nhiều.

Song ngan, 02:06, 26/10/2010 (UTC)