Thảo luận:Olympic Vật lý Quốc tế

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tôi nghĩ bài viết này không chứa đựng nội dung khoa học phù hợp với tiêu chí của VLOS.--
Nguyễn Thế Phúc thảo luận 16:40, 20/12/2010 (ICT)