Thảo luận Thành viên:Nguyenthephuc/Note: Tùy chỉnh boot trong win7

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tôi đã dùng hướng dẫn này để đặt thời gian chờ boot (timeout) bằng 0, với lệnh:

bcdedit /timeout 0

Tuyệt

Nguyenthephuc, 14:00, 30/10/2010 (UTC)