The biocide effect to sulphate-reducing bacteria isolated from the White Tiger mine

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tác động của chất diệt khuẩn lên chủng vi khuẩn-khử-sulphat phân lập được tại mỏ Bạch Hổ
The biocide effect to sulphate reducing bacteria isolated from the White Tiger mine
 Tạp chí Dầu khí (ISSN-0866-854X) 2007 ; 5 ():33-37,48
 Tác giả   Dam Sao Mai, Nguyen Khanh Hoang, Vu Dinh Huy, Abdukarimov Abdusattor, Abdurakhmonov Ibrokhim
 Nơi thực hiện   Ho Chi Minh university of Industry, Ho Chi Minh city, Viet Nam and The Institute of Genetics and Plant experimental biology, Uzbek Academy of Sciences, Tashkent, Uzbekistan
 Từ khóa   biocide, sulphate reducing bacteria, White Tiger mine
  DOI   [ URL]  [ PDF]

English[sửa]

Abstract
The effect of the commercial biocide of “Hexatreat 1512” with different concentrations into the sulphate reducing bacteria (SRB), SRB-8KK and SRB-5KK - isolated from the White Tiger mine, Vung Tau province, Vietnam - has studied by the absorbance method at 580nm. In the media with and without addition of biocide, the concentrations of H2S which is produced by the SRB, are determined by the titration method. The results shown that the species SRB-8KK can stand the effect of the biocide longer than the SRB-8KK in the same conditions. If the concentration of the biocide is higher, the SRB-5KK and SRB-8KK are destroyed quicker. Under the effect of the biocide, the concentrations of H2S which is produced by the SRB, are the same and reduce with increasing of the biocide concentration

Tiếng Việt[sửa]

Tóm tắt
Tác động của chất diệt khuẩn thương mại “Hexatreat 1512” với các nồng độ khác nhau lên vi khuẩn khử sulphate SRB-8KK và SRB-5KK - phân lập từ mỏ Bạch Hổ, tỉnh Vũng Tàu, Việt Nam - được khảo sát bằng phương pháp đo quang tại bước sóng 580nm. Lượng H2S do vi khuẩn khảo sát sinh ra, được xác định theo phương pháp chuẩn độ. Kết quả nghiên cứu cho thấy vi khuẩn khử sulphate SRB-8KK có khả năng chịu đựng được tác động của chất diệt khuẩn lâu dài hơn so với SRB-5KK. Nồng độ chất diệt khuẩn càng cao thì thời gian tiêu diệt vi khuẩn khử sulphat SRB-5KK và SRB-8KK càng được rút ngắn lại. Theo chiều tăng của nồng độ chất diệt khuẩn, thời điểm đạt giá trị H2S cực đại bởi hai vi khuẩn này nhanh dần, trong khi đó, hàm lượng H2S sinh ra bởi chúng lại giảm dần.