Vật lý 11 nâng cao - Phần một - Chương 4 Bài 33, NXBGD

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 33: KHUNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN ĐẶT TRONG TỪ TRƯỜNG

1. Khung dây đặt trong từ trường

a) Thí nghiệm

b) Lực từ tác dụng lên khung dây có dòng điện

c) Momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có dòng điện

2. Động cơ điện một chiều

a) Cấu tạo

b) Hoạt động

3. Điện kế khung quay

a) Cấu tạo

b) Hoạt động


{{MetaBox

id=0 color=Lilac bt1= PHẦN 1: ĐIỆN HỌC - ĐIỆN TỪ HỌC bt2= PHẦN 2: QUANG HÌNH HỌC


tab1=
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - DT1 - TT01
tab2=
   {{MetaBox
id=2 color=Green bt1= CHƯƠNG 6: bt2= CHƯƠNG 7:


tab1=

Bài

[[Vật lý 11 nâng cao - Phần hai - Chương 6 Bài 44, NXBGD‎|44] - [[Vật lý 11 nâng cao - Phần hai - Chương 6 Bài 45, NXBGD‎|45] - [[Vật lý 11 nâng cao - Phần hai - Chương 6 Bài 46, NXBGD‎|46] - TT06
tab2=

Bài

47 - 48 -49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - TT07 - PL01 - PL02 - PL03
sel=1
   }}

sel=1

}}

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.