Vật lý 9 - Chương 2 Bài 28, NXBGD

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 28: ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

I. NGUYÊN TẮC CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

1. Các động cơ chính của động cơ điện một chiều

2. Hoạt động của động cơ điện một chiều

3. Kết luận

II. ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU TRONG KĨ THUẬT

1. Cấu tạo của động cơ điện một chiều trong kĩ thật

2. Kết luận


III. SỰ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TRONG ĐỘNG NĂNG

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.