VLOS:Từ điển thuật ngữ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bạn có thể khởi tạo và tham gia vào những dự án xây dựng các bộ từ điển Anh - Việt - Anh liên quan đến các lĩnh vực khoa học.

  • BioGlossary thuật ngữ Sinh học theo ABC
  • BioTopics thuật ngữ Sinh học theo chủ đề
  • Đề án Thuât ngữ Tin học và Khoa học máy tính Anh Việt, Việt Anh