Xác định hàm lượng NaCl trong thực phẩm

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

1. Dụng cụ và thiết bị[sửa]

- 1 cân phân tích
- 1 becher 100ml
- 3 erlen 250ml
- 1 burett 25ml
- 1 đũa thủy tinh
- 1 pipet 5ml
- Bình định mức 250ml
- 1 ống nhỏ giọt
- Cối chày sứ

2. Hóa chất[sửa]

- Dung dịch K2CrO4 10%.
- Dung dịch AgNO3 0,1N.
- PP 1%/ etanol
- Dung dịch H2SO4 0,1N chuẩn
- Dung dịch NaOH 0,1N chuẩn
- Dung dịch NaCl 0,1N tinh khiết

3. Phương pháp[sửa]

1. Xử lý mẫu:
- Xay hoặc nghiền nhuyễn mẫu thực phẩm, trộn đều. Cân 3 – 6 gam mẫu thực phẩm vào becher 100ml.
- Dùng nước nóng hòa tan mẫu. Dùng đũa thủy tinh khuấy đều. Chuyển vào bình định mức 250ml. Để nguội, cho thêm nước đến vạch định mức.
2. Phương pháp kiểm tra:
- Hút chính xác 5ml mẫu trong bình định mức, cho vào erlen 250ml
- Tráng lại bằng nước cất
- Nhỏ vào vài giọt PP1%. Chuẩn độ bằng NaOH 0,1N cho đến khi dung dịch có mầu phớt hồng.
- Trung hòa lại bằng dung dịch H2SO4 0,1N cho đến khi mất mầu.
- Thêm 7 – 8 giọt K2CrO4 10%
- Chuẩn độ bằng dung dịch AgNO3 0,1N đến khi dung dịch chuyển sang màu đỏ gạch.
- Nếu lượng AgNO3 sử dụng để chuẩn độ lớn ta có thể pha loãng thêm 10 lần.
3. Tính kết quả:
Hàm lượng NaCl là:
X(g/kg) = [(0,00585×V×1000)/m]×(V1/V2)
Với:
X (g/kg) : Hàm lượng muối NaCl.
0,00585(g) : lượng NaCl tương ứng với 1ml dd AgNO3 0,1N
m (g) : khối lượng mẫu thử.
V (ml) : thể tích dung dịch AgNO3 0,1N chuẩn độ mẫu thử.
1000 : hệ số quy đổi ra kg.
V1 : thể tích bình định mức (250ml)
V2 : thể tích dung dịch hút từ bình định mức để chuẩn độ (5ml)

Kết quả cuối cùng là là trung bình cộng của 2 mẫu thử song song được làm tròn đến 0,1%. Chênh lệch kết quả giữa 2 lần thử song song không được quá 0,1%.
* Chú ý: Phương pháp này cũng áp dụng được cho các sản phẩm dạng lỏng:
- Hút chính xác 0,25ml dịch cho vào erlen 250ml
- Tiến hành thí nghiệm như trên (phần 2: phương pháp tiến hành)
- Kết quả được tính như sau:
X(g/L) = [(0,00585×V×1000)/Vo] = 5,58×(V/Vo)
Với:
X (g/l) : Hàm lượng muối NaCl.
0,00585(g) : lượng NaCl tương ứng với 1ml dd AgNO3 0,1N
V0 : thể tích mẫu thử. (=0,25ml)
V (ml) : thể tích dung dịch AgNO3 0,1N chuẩn độ mẫu thử.
1000 : hệ số quy đổi ra lít.

Liên kết đến đây