Đánh giá lưu hành vi rút cúm A/H5N1 trên thủy cầm sống tại các chợ ở một số tỉnh miền Bắc bằng phương pháp Realtime RT-PCR

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Đánh giá lưu hành vi rút cúm A/H5N1 trên thủy cầm sống tại các chợ ở một số tỉnh miền Bắc bằng phương pháp Realtime RT-PCR
Assessment of influenza A/H5N1 virus surveillance on ducks and muscovy ducks at live poultry markets in some provinces of Northern Vietnam by realtime RT-PCR
 Tạp chí Y học dự phòng 2013 ; 12 (148):
 Tác giả   Võ Mạnh Cường, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Bá Tiếp
 Nơi thực hiện   Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Cơ quan Thú y Vùng I
 Từ khóa   chợ gia cầm sống, miền Bắc, ngan, RT-PCR, vi rút cúm A/H5N1, vịt
  DOI   [ URL]  [ PDF]

Tóm tắt[sửa]

Đánh giá lưu hành của vi rút cúm A/H5N1 bằng phương pháp Realtime RT-PCR với mẫu dịch ổ nhớp và dịch khí quản từ vịt, ngan sống bán tại các chợ đầu mối thuộc 5 tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội, Phú Thọ và Điện Biên trong dịp tết 2012 và 2013. Tỷ lệ dương tính với vi rút cúm A của các mẫu thu thập vào dịp tết 2012 cao hơn các mẫu thu thập vào dịp tết 2013. Tỷ lệ dương tính với phân tuýp H5 của các mẫu từ các chợ tại Hà Nội cao hơn từ các địa phương còn lại. Vi rút cúm A/H5N1 đã được phát hiện tại Hà Nội vào năm 2012. Nghiên cứu cho thấy hoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm trong dịp tết và mật độ chợ cao có thể làm tăng tỷ lệ lưu hành vi rút cúm A/H5N1 và tăng nguy cơ nhiễm vi rút cúm A/H5N1 với người.

Abstract[sửa]

Assessment of influenza A/H5N1 virus surveillance at live duck and Muscovy duck markets was carried out in 5 provinces in northern Vietnam including Ninh Binh, Nam Dinh, Ha Noi, Phu Tho, and Dien Bien around Vietnamese New Year (Tet) 2012 and 2013. The results showed that positive rate of A influenza virus washigher in sample pools collected around Tet 2012 than samples of 2013 in same period. The high positive proportion was found in pooled samples collected from Hanoi markets. Detective rate of H5 subtype was higher in the sample pools from markets in Hanoi than the sample pools from the other provinces. Influenza A/H5N1 was detected in Hanoi in 2012. The results suggest that lager number of live poultry markets, higher number of ducks and Muscovy ducks in the markets around Tet may relate to an increase A/H5N1 positive rate and cause of exposure to A/H5N1 viruses among human population

Liên kết đến đây