Điều khiển các tính chất từ của các hạt nano ferit spinel dùng trong các ứng dụng dẫn thuốc và nhiệt trị

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Điều khiển các tính chất từ của các hạt nano ferit spinel dùng trong các ứng dụng dẫn thuốc và nhiệt trị
Tailoring magnetic properties of spinel ferrite nanoparticles for drug delivery and hyperthemia applications
 Tạp chí Proceedings of the 20th Scientific Conference, Hanoi University of Technology 2006 Oct. 3; ():12-16
 Tác giả   Thân Đức Hiền, Nguyễn Phúc Dương, Đào Vân Trường, Nguyễn Thị Lan
 Nơi thực hiện   Hanoi University of Technology
 Từ khóa   nanoparticles, spinel ferrites, drug delevery, hyperthemia
  DOI   [ URL]  [ PDF]

English[sửa]

Abstract

Crystallography microstructure and magnetic properties of MFe2O4 nanoparticles (M=Fe, Co, Mn and Zn) were investigated for purposes of drug delivery and hyperthemic treatment of cancer. Ultrafine particles of Fe1-xCoxFe2O4 and Mn1-xZnxFe2O4 have been prepared by co-precipitation method. With respect to drug delevery using combination of magnetic carriers and external magnetic field, superparamgnetic Fe-Co ferrite particle systems have advantage over pure magnetite one due to their higher magnetic moment per particle thus are more susceptible to driving field. The reaction toward magnetic field of the Fe-Co particles in dispersive environment which was prepared by mixing the oleic-coated magnetic particles in a hydrocarbon solution has been investigated. The Mn0.5Zn0.5Fe2O4 particles have sufficiently high magnetization at room temperature and Curie temperature (Tc) of 100o approaching the temperture range suitable for hyperthermic treatment. The study on preparation and characterization of Mn1-xZnxFe2O4 nanoparticles open the possibility of using them as in vivo temperature control allowing to avoidover heating during the treatment.


Tiếng Việt[sửa]

Tinh thể học, vi cấu trúc và các tính chất từ của các hạt nano MFe2O4 (M=Fe, Co, Mn and Zn) đã được nghiên cứu để dùng cho các mục đích dẫn thuốc và nhiệt trị ung thư. các hạt siêu mịn Fe1-xCoxFe2O4 và Mn1-xZnxFe2O4 được chế tạo bằng phương pháp hóa học đồng kết tủa. Đối với vấn đề dẫn thuốc kết hợp sử dụng các hạt từ tính và từ trường ngoài, các hạt siêu thuận từ ferrit Fe-Co có ưu điểm vượt trội so với các hạt magnetitie thông thường bởi chúng có mômen từ trên một hạt lwns hơn và do đó nhạy cảm hơn với từ trường dẫn. Phản ứng của các hạt từ ferit Fe-Co trong môi trường phân tán đối với từ trường ngoài đã được kháo sát. Để thực hiện nghiên cứu này, các hạt Mn0.5Zn0.5Fe2O4 có từ độ đủ lớn và nhiệt độ Curie Tc khoảng 100oC tiệm cận đến vugnf nhiệt độ làm việc tối ưu trong nhiệt trị ung thư. Việc nghiên cứu chế tạo và khảo sát các tnhs chất của các hạt nano Mn1-xZnxFe2O4 mở ra khả năng sử dụng chúng làm tác nhân điều khiển nhiệt độ bên trong cơ thể giúp tránh hiện tượng đốt quá nóng trong khi điều trị.

Liên kết đến đây