Ảnh hưởng của Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản đến đáp ứng kháng thể kháng Mycoplasma hyopneumoniae

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Đánh giá kháng thể kháng Mycoplasma hyopneumoniae và kháng thể kháng virut PRRS trên câc đần lợn nuôi công nghiệp bằng kit ELISA
Assessment of serum antibodies against Mycoplasma hyopneumoniae and serum antibodies against porcine reproductive and respiratory syndrome virus in pig herds in industrial pig farms with ELISA kits
 Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y 2012 ; 7 (19):55-61
 Tác giả   Đoàn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tiếp
 Nơi thực hiện   Đại học Nông nghiệp Hà Nội
 Từ khóa   ELISA, kháng thể, Mycoplasma hyopneumoniae, PRRS, tỷ lệ phát hiện
  DOI   [ URL]  [ PDF]

Tóm tắt[sửa]

Kháng thể kháng virut gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRSV) trong huyết thanh lợn nái, lợn 4, 6, 8, 12 tuần tuổi và kháng thể kháng Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyopneumoniae) trong huyết thanh lợn 12 và 16 tuần tuổi thuộc hai trạng chăn nuôi công nghiệp được kiểm tra bằng kit ELISA. Lợn nghiên cứu đã được được tiêm phòng bệnh do M. hyopneumoniae. Kết quả cho thấy 9 tuần sau tiêm vacxin phòng bệnh do M. hyopneumoniae, tỷ lệ phát hiện mẫu dương tính với kháng thể kháng M. hyopneumoniae là`80%. Hai tháng sau khi xuất hiện PRRS, tỷ lệ mẫu huyết thanh dương tính với kháng thể kháng PRRSV là 100% trong khi tỷ lệ phát hiện kháng thể kháng M. hyopneumoniae chỉ còn 40,90%. Năm tháng sau khi xuất hiện PRRS, tỷ lệ mẫu huyết thanh dương tính với kháng thể kháng M. hyopneumoniae là 75%. Như vậy PRRS có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của vacxin phòng bệnh do M.hyopneumoniae và việc đánh giá kháng thể kháng hai tác nhân gây bệnh này bằng kit ELISA thương phẩm có ý nghĩa trong xây dựng chương trình phòng bệnh hô hấp phức tại các cơ sở chăn nuôi theo quy mô công nghiệp.

Abstract[sửa]

Antibodies against porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) virus in serum of sows and piglets at 4, 6, 8, 12, 16 weeks of age and antibodies against Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyopneumoniae) in serum of pigs at 12 and 16 weeks of age in two pig farms were detected using commercial ELISA kits. The pigs were vaccinated with M. hyopneumoniae bacterin. The results showed that 9 weeks after the vaccination, the prevalence of M. hyopneumoniae serum antibodies was 80%. Two weeks after PRRS outbreak, PRRS virus-specific serum antibodies were detected in 100% of serum samples while the prevalence of M. hyopneumoniae serum antibodies declined to 40,90%. The effect of PRRS on the prevalence of M. hyopneumoniae serum antibodies decreased 5 months after the PRRS outbreak. It can be concluded that PRRS might affect the efficacy of M. hyopneumoniae bacterin vaccination and the assessment of serum antibodies against these two pathogens using commercial ELISA kits supports prevention strategies against respiratory diseases complex in industrial pig farms.

Liên kết đến đây