Acetaminophen

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Paracetamol

NGUỒN[sửa]

Dược thư quốc gia

Liên kết đến đây