Bài tập Điện động lực học

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nhắc lại vài kiến thức

Trường vô hướng/vecto

Phép tính vecto - curl (rot) và div

Toán tử divergence (div) xác định trên một trường vecto được định nghĩa bởi:

.

Trong hệ tọa độ Cartesian, toán tử này được viết:

.


Toán tử curl (rot), giống như toán tử div, xác định trên trường vecto bởi định nghĩa

.

Định lý Green

Định lý Stokes

Hệ phương trình Maxwell

Tên Dạng phương trình vi phân Dạng tích phân
Định luật Gauss:
Đinh luật Gauss cho từ trường
(sự không tồn tại của từ tích):
Định luật Faraday cho từ trường:
Định luật Ampere
(với sự bổ sung của Maxwell):

Khởi thảo: MucDong

  • « Mới nhất
  • ‹ Mới hơn
  • Cũ hơn ›