Bài tập Điện động lực học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nhắc lại vài kiến thức

Trường vô hướng/vecto

Phép tính vecto - curl (rot) và div

Toán tử divergence (div) xác định trên một trường vecto {\textbf {F}} được định nghĩa bởi:

{{\rm {div}}}{\textbf {F}}\equiv \nabla \cdot {\textbf {F}}\equiv \lim _{{V\to 0}}{\frac {\oint _{S}{\textbf {F}}\cdot d{\textbf {a}}}{V}}.

Trong hệ tọa độ Cartesian, toán tử này được viết:

\nabla \cdot {\textbf {a}}=\left({\frac {\partial a_{x}}{\partial x}}+{\frac {\partial a_{y}}{\partial y}}+{\frac {\partial a_{z}}{\partial y}}\right).


Toán tử curl (rot), giống như toán tử div, xác định trên trường vecto {\textbf {F}} bởi định nghĩa

{{\rm {curl}}}{\textbf {F}}\equiv {{\rm {rot}}}{\textbf {F}}\equiv \nabla \times {\textbf {F}}\equiv \lim _{{S\to 0}}.....

Định lý Green

Định lý Stokes

Hệ phương trình Maxwell

Tên Dạng phương trình vi phân Dạng tích phân
Định luật Gauss: \nabla \cdot {\mathbf {D}}=\rho \oint _{S}{\mathbf {D}}\cdot d{\mathbf {A}}=\int _{V}\rho dV
Đinh luật Gauss cho từ trường
(sự không tồn tại của từ tích):
\nabla \cdot {\mathbf {B}}=0 \oint _{S}{\mathbf {B}}\cdot d{\mathbf {A}}=0
Định luật Faraday cho từ trường: \nabla \times {\mathbf {E}}=-{\frac {\partial {\mathbf {B}}}{\partial t}} \oint _{C}{\mathbf {E}}\cdot d{\mathbf {l}}=-\ {d \over dt}\int _{S}{\mathbf {B}}\cdot d{\mathbf {A}}
Định luật Ampere
(với sự bổ sung của Maxwell):
\nabla \times {\mathbf {H}}={\mathbf {J}}+{\frac {\partial {\mathbf {D}}}{\partial t}} \oint _{C}{\mathbf {H}}\cdot d{\mathbf {l}}=\int _{S}{\mathbf {J}}\cdot d{\mathbf {A}}+{d \over dt}\int _{S}{\mathbf {D}}\cdot d{\mathbf {A}}

Khởi thảo: MucDong