Brahmagupta

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Brahmagupta (Sanskrit: ब्रह्मगुप्त) (597–668) là nhà toán học và thiên văn người Ấn Độ, đã viết những tác phẩm quan trọng ở lĩnh vực toán học và thiên văn.

Tham khảo[sửa]

  • Plofker, Kim (2007). "Mathematics in India". The Mathematics of Egypt, Mesopotamia, China, India, and Islam: A Sourcebook. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-11485-9.
  • Boyer, Carl B. (1991). A History of Mathematics (ấn bản Second Edition). John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-54397-7.
  • Cooke, Roger (1997). The History of Mathematics: A Brief Course. Wiley-Interscience. ISBN 0-471-18082-3.
  • Joseph, George G. (2000). The Crest of the Peacock. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 0-691-00659-8.
  • Stillwell, John (2004). Mathematics and its History (ấn bản Second Edition). Springer Science + Business Media Inc.. ISBN 0-387-95336-1.

Liên kết ngoài[sửa]


Liên kết đến đây