Chân dung những nhà khoa học nổi tiếng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Aristotle (384-322 tr.CN)

Gregor Mendel

Isaac Newton (1642 - 1727)

George Beadle

Carl Friedrich Gauss

Robert Koch

Max Karl Ernst Ludwig Planck

Louis Pasteur: Xem bài Ông tổ của ngành Vi sinh vật học (Tác giả Nguyễn Lân Dũng)

Nghị lực Võ Tòng Xuân

Hebert Boyer

George W. Carver

Tom Cech

Francis Crick

Georges Cuvier

Cyril D. Darlington

Charles Darwin

Theodosius Dobzhansk

Paul Ehrlich

Gertrude B. Eliton

Johann Fabricius

Emil Fischer

Alexander Flemming

Rosalind Franklin

Kar von Frisch

Luigi Galvani

Stephen J. Gould

William D. Hamilton

William Harvey

Alfred D. Hershey

Libbie Hyman

Francois Jacob

Robert Koch

Hans Krebs

Karl Landsteiner

Mary Leakey

Rita Levi-Montalcini

Carolus Linnaeus

Joseph Lister

Konrad Lorenz

Mary Lyon

Barbara McClintock

Peter Mitchell

Jacques Monod

Luc Montagnier

Thomas H. Morgan

Kary Mullis

Louis Pasteur

Matthias J. Schleiden

Theodor Schwann

George G. Simpson

Nikolaas Tinbergen

Andreas Vesalius

Selman A. Waksman

James Watson

Edward B. Wilson

Edward O. Wilson

Rosalind Yalow .....

Bạn hãy cùng đóng góp cho trang này!!!

Nguyễn Bá Tiếp


Quay lại: <<< Những nhà khoa học nổi tiếng

Liên kết đến đây