Chương trình môn Công nghệ/Nội dung giáo dục/Lớp 10/Thiết kế và công nghệ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Thiết kế và công nghệ

Nội dung cơ bản[sửa]

Nội dung Yêu cầu cần đạt
Khái quát về công nghệ - Nêu được các khái niệm khoa học, kĩ thuật, công nghệ và mối liên hệ giữa chúng.

- Mô tả được mối quan hệ giữa công nghệ với tự nhiên, con người và xã hội.

- Trình bày được khái niệm, cấu trúc của hệ thống kĩ thuật.

- Kể tên và tóm tắt được nội dung cơ bản của một số công nghệ phổ biến.

- Trình bày được yêu cầu và triển vọng, những thông tin chính về thị trường lao động của một số ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ; đánh giá được sự phù hợp của bản thân đối với những ngành nghề đó.

Đổi mới công nghệ - Tóm tắt được nội dung cơ bản, vai trò, đặc điểm của các cuộc cách mạng công nghiệp.

- Trình bày được bản chất và hướng ứng dụng của một số công nghệ mới.

- Giải thích được các tiêu chí cơ bản trong đánh giá công nghệ.

- Đánh giá được một số sản phẩm công nghệ phổ biến.

Vẽ kĩ thuật - Trình bày được khái niệm, vai trò của bản vẽ kĩ thuật, mô tả các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật.

- Vẽ được hình chiếu vuông góc; hình cắt, mặt cắt; hình chiếu trục đo; hình chiếu phối cảnh; hình biểu diễn quy ước ren của vật thể đơn giản.

- Vẽ được một số hình biểu diễn của vật thể đơn giản với sự hỗ trợ của máy tính.

- Lập và đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản, đọc được bản vẽ lắp của vật thể đơn giản.

- Lập và đọc được bản vẽ xây dựng đơn giản.

Thiết kế kĩ thuật - Trình bày được vai trò, ý nghĩa của hoạt động thiết kế kĩ thuật.

- Nêu được các nguyên tắc thiết kế kĩ thuật.

- Giải thích được quy trình thiết kế kĩ thuật; trình bày được các công việc cụ thể, phương pháp thực hiện, phương tiện hỗ trợ trong từng bước của quá trình thiết kế.

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình thiết kế kĩ thuật.

- Mô tả được đặc điểm, tính chất của một số nghề nghiệp liên quan tới thiết kế.

- Thiết kế được sản phẩm đơn giản.

Chuyên đề học tập[sửa]

Tên chuyên đề Yêu cầu cần đạt
Vẽ và thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính - Trình bày được vai trò của công nghệ thông tin trong các hoạt động tạo lập bản vẽ và thiết kế kĩ thuật.

- Sử dụng được phần mềm CAD để lập bản vẽ kĩ thuật của vật thể đơn giản.

Thiết kế mạch điều khiển cho ngôi nhà thông minh - Trình bày được sơ đồ khối và nguyên tắc hoạt động của một hệ thống điều khiển cho ngôi nhà thông minh.

- Kể tên, mô tả được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của một số cảm biến thông dụng.

- Thiết kế được một hệ thống điều khiển đơn giản cho ngôi nhà thông minh.

Nghề nghiệp STEM - Tóm tắt một được một số vấn đề cơ bản về STEM, nghề nghiệp STEM.

- Tìm hiểu được các thông tin về nhu cầu nghề nghiệp STEM trong tương lai gần tại Việt Nam.

- Lập và thực hiện được kế hoạch để thích ứng với nghề nghiệp STEM.

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây