Chương trình môn Công nghệ/Nội dung giáo dục

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

1. Nội dung khái quát[sửa]

Công nghệ và đời sống[sửa]

Nội dung Lớp
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Bản chất của công nghệ X X
- Vai trò của công nghệ X X X X
- Sản phẩm công nghệ X X X X
- An toàn với công nghệ X X X X X X X X X

Lĩnh vực sản xuất chủ yếu[sửa]

Nội dung Lớp
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Nông nghiệp X X X
- Lâm nghiệp X X
- Thuỷ sản X X
- Công nghiệp X X X

Thiết kế và đổi mới công nghệ[sửa]

Nội dung Lớp
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Thủ công kĩ thuật X X X
- Ngôn ngữ kĩ thuật X X
- Thiết kế kĩ thuật X X X
- Đổi mới công nghệ X X X

Công nghệ và hướng nghiệp[sửa]

Nội dung Lớp
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Định hướng nghề nghiệp X X X X X X
- Trải nghiệm nghề nghiệp X

2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp[sửa]

Cấp Tiểu học[sửa]

Cấp Trung học cơ sở[sửa]

Cấp Trung học phổ thông[sửa]

Định hướng công nghiệp[sửa]

Định hướng nông nghiệp[sửa]

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây