Chương trình môn Toán/Nội dung giáo dục/Lớp 10/Chuyên đề học tập

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ LỚP 10:
ỨNG DỤNG TOÁN HỌC VÀO GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LIÊN MÔN VÀ THỰC TIỄN

Chuyên đề 10.1: Phương pháp quy nạp toán học. Nhị thứcNewton[sửa]

Chủ đề Yêu cầu cần đạt
Phương pháp quy nạp toán học - Mô tả được các bước chứng minh tính đúng đắn của một mệnh đề toán học bằng phương pháp quy nạp.

- Chứng minh được tính đúng đắn của một mệnh đề toán học bằng phương pháp quy nạp toán học.

- Vận dụng được phương pháp quy nạp toán học để giải quyết một số vấn đề thực tiễn.

Nhị thức Newton - Khai triển được nhị thức Newton (a + b)n bằng cách vận dụng tổ hợp.

- Xác định được các hệ số trong nhị thức Newton thông qua tam giác Pascal.

- Xác định được hệ số của xk trong khai triển (ax + b)n thành đa thức.

Chuyên đề 10.2: Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn[sửa]

Chủ đề Yêu cầu cần đạt
Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn - Nhận biết được khái niệm nghiệm của hệ phương trình bậc nhất ba ẩn.

- Giải được hệ phương trình bậc nhất ba ẩn bằng phương pháp Gauss.

- Tìm được nghiệm hệ phương trình bậc nhất ba ẩn bằng máy tính cầm tay.

Vận dụng hệ phương trình bậc nhất ba ẩn để giải một số bài toán liên môn và thực tiễn - Vận dụng được cách giải hệ phương trình bậc nhất ba ẩn vào giải quyết một số bài toán Vật lí (tính điện trở, tính cường độ dòng điện trong dòng điện không đổi,...), Hoá học (cân bằng phản ứng,...), Sinh học (bài tập nguyên phân, giảm phân,...).

- Vận dụng cách giải hệ phương trình bậc nhất ba ẩn để giải quyết một số vấn đề thực tiễn cuộc sống (ví dụ: bài toán lập kế hoạch sản xuất, mô hình cân bằng thị trường, phân bố vốn đầu tư,...).

Chuyên đề 10.3: Ba đường conic và ứng dụng[sửa]

Chủ đề Yêu cầu cần đạt
Ba đường conic và ứng dụng - Xác định được các yếu tố đặc trưng của đường conic (đỉnh, tiêu điểm, tiêu cự, độ dài trục, tâm sai, đường chuẩn, bán kính qua tiêu) khi biết phương trình chính tắc của đường conic đó.

- Nhận biết được đường conic như là giao của mặt phẳng với mặt nón.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với ba đường conic (ví dụ: giải thích một số hiện tượng trong Quang học, xác định quỹ đạo chuyển động của các hành tinh trong hệ Mặt Trời,...).

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây