Chương trình môn Vật lí/Nội dung giáo dục

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

1. Nội dung khái quát[sửa]

Mạch nội dung Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ghi chú
Mở đầu X
Vật lí trong một số ngành nghề X Chuyên đề 10.1
Động học X
Động lực học X
Công, năng lượng, công suất X
Động lượng X
Chuyển động tròn X
Biến dạng của vật rắn X
Trái Đất và bầu trời X Chuyên đề 10.2
Vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường X Chuyên đề 10.3
Trường hấp dẫn X Chuyên đề 11.1
Dao động X
Sóng X
Truyền thông tin bằng sóng vô tuyến X Chuyên đề 11.2
Trường điện (Điện trường) X
Dòng điện, mạch điện X
Mở đầu về điện tử học X Chuyên đề 11.3
Vật lí nhiệt X
Khí lí tưởng X
Trường từ (Từ trường) X
Dòng điện xoay chiều X Chuyên đề 12.1
Vật lí hạt nhân và phóng xạ X
Một số ứng dụng vật lí trong chẩn đoán y học X Chuyên đề 12.2
Vật lí lượng tử X Chuyên đề 12.3

2. Nội dung và yêu cầu cần đạt ở từng lớp[sửa]

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây